CollectOnline - Credit Management Software

Privacyverklaring CollectOnline

AlgemeenDeze bepalingen inzake gegevensbescherming gelden voor het door CollectOnline

uitgeoefende aanbod op het internet www.collectonline.eu (hierna website genoemd).

CollectOnline wendt alle in verband met het gebruik van de website overgemaakte gegevens uitsluitend aan in het raam van de geldende wetgeving en de bepalingen inzake de

gegevensbescherming. Deze bepalingen inzake de gegevensbescherming gelden

niet voor zover via de website slechts de toegang tot de toepassingen en/of inhoud

van derden wordt opengesteld en deze toepassingen en/of inhoud door

CollectOnline uitdrukkelijk als niet onder de verantwoordelijkheid van CollectOnline vallend werden gekenmerkt. In deze gevallen kunnen ook de bepalingen inzake de

gegevensbescherming van derden worden aangewend die van deze bepalingen

inzake de gegevensbescherming afwijken.

CollectOnline kan deze bepalingen inzake de gegevensbescherming van tijd tot tijd wijzigen

om deze aan toekomstige uitbreidingen of andere wijzigingen van de websites of

bepaalde prestaties aan te passen. De klant heeft het recht te allen tijde het wissen

van de hem betreffende opgeslagen gegevens te vorderen.

Persoonsgebonden gegevens
Bij het gebruik van de website en bepaalde toepassingen zamelt

CollectOnline persoonsgebonden gegevens in over de gebruiker, voor zover deze zulke

persoonsgebonden gegevens meedeelt (b.v. via het formulier „Contact“ of in een

over de website verstuurde contactname). Deze door de gebruiker ter beschikking

gestelde persoonsgebonden gegevens worden door CollectOnline aangewend om

aanvragen te beantwoorden, contact met de gebruiker op te nemen of zijn

opdrachten uit te werken en uit te voeren. CollectOnline zal de online ter beschikking

gestelde persoonsgebonden gegevens slechts voor de meegedeelde doelstellingen

inzamelen, bewerken en gebruiken.

CollectOnline kan de aanlevering van persoonsgebonden gegevens van de klant verlangen,

indien de klant via de website contact opneemt met Customer Support van CollectOnline en

daarbij persoonlijke gegevens meedeelt. De in het raam van Customer Support

opgenomen gegevens worden bij CollectOnline opgeslagen en ter bewerking van de

aanvraag van de klant gebruikt.

Beschikbaarstelling van gegevens aan derden
CollectOnline kan de klantgegevens ter beschikking stellen aan derden waarmee CollectOnline in

het raam van de gegevensverwerking, de terbeschikkingstelling van toepassingen

en/of Customer Support samenwerkt. In dit geval worden de betreffende gegevens

volgens de hier vastgelegde bepalingen behandeld.

In de volgende gevallen kan CollectOnline persoonsgebonden gegevens ter beschikking

stellen aan derden:

  • indien de klant uitdrukkelijk zijn toestemming heeft gegeven voor de

beschikbaarstelling, toestemming die te allen tijde kan worden herroepen,

  • indien er een uitvoerbaar resp. onaanvechtbaar (definitief) gerechtelijk of

administratief bevel tot overlegging en/of beschikbaarstelling van gegevens aan

derden is uitgevaardigd,

  • indien CollectOnline op grond van een wettelijke verplichting ook zonder zulk bevel tot

overlegging en/of beschikbaarstelling en/of beschikbaarstelling aan derden wordt

verplicht,

  • indien de overlegging en/of beschikbaarstelling nodig zijn om misbruik van de

website of bepaalde toepassingen – in het bijzonder een inbreuk op de

gebruiksvoorwaarden – op wettelijk toelaatbare wijze te verhinderen.

Gebruik van geanonimiseerde gegevens

1. CollectOnline heeft het recht de over de klant verzamelde gegevens te anonimiseren of

te pseudonimiseren en uit de aldus bewerkte gegevens statistieken en

vergelijkbare waarderingen op te stellen.

2. CollectOnline heeft eveneens het recht de geanonimiseerde of gepseudonimiseerde

gegevens voor eigen doelstellingen te gebruiken en deze gegevens ter

beschikking te stellen van derden.

Herroeping van toestemmingen
Voor zover de klant heeft ingestemd met het gebruik in een bepaalde vorm van de

gegevens, kan hij deze verklaring te allen tijde herroepen met uitwerking voor de

toekomst.

Verwerken persoonsgegevens

Uw gegevens zullen deel uitmaken van een automatische verwerking door

CollectOnline met als doel om uw vragen te beantwoorden, om uw gegevens te verifiëren bij

uw verzekeraar, leasemaatschappij en/of makelaar en om onze dienstverlening te

verbeteren. CollectOnline kan uw gegevens doorgeven aan externe partners, met het oog

op voor u interessante aanbiedingen door deze partners. Om uw gegevens in te zien,

te wijzigen, te verbeteren of te verwijderen, kunt u een verzoek richten tot onze

afdeling marketing op het e-mailadres hello@collectonline.eu